Preaload Image

XP Framework

Extreme Programming (XP) là một framework phát triển phần mềm kiểu Agile nhằm tạo ra phần mềm chất lượng cao hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho nhóm phát triển. XP là framework cụ thể nhất (the most specific framework) trong các phương pháp Agile về các thực hành kỹ thuật phù hợp để phát triển phần mềm.

Theo Don Wells mô tả trên www.extremeprogramming.org thì điều kiện thích hợp cho ứng dụng phương pháp XP là:

  • Yêu cầu của khách hàng đối với phần mềm được dự báo sẽ thay đổi nhanh, linh hoạt
  • Rủi ro gây ra bởi việc áp dụng phương pháp làm dự án thời gian cố định với công nghệ mới
  • Nhóm phát triển qui mô nhỏ và có cùng một văn phòng làm việc vật lý
  • Công nghệ lập trình nhóm phát triển đang sử dụng cho phép làm unit test và functional test một cách tự động

Freeway to LearnPM

267
students
3 000 ₫
3 000 ₫

VirtualCamp for PMP

129
students
6 800 000 ₫
6 800 000 ₫

eLearn for PM

127
students
2 400 000 ₫
2 400 000 ₫
Admin bar avatar
PMP, PMI-ACP. 10-year professional project management & consultancy in the industries of banking, finance and IT. Professional trainer/coach for both traditional and Agile project management methodologies. 20-year+ experience in IT service management and operation. Matured-level skills of setup & implementation of ITIL-based IT management processes.