Preaload Image

Thông tin chi tiết và báo giá mời liên hệ với Phòng Sales & Marketing:

  • Email:  hientran@mthi.vn
  • Mobile:  090 9048960

Gồm 10 buổi mỗi buổi 3 h; được tổ chức tại địa điểm của Quý Doanh nghiệp

Giảng viên: Ngô Nhật Thi PMP, PMI-ACP

Số lượng học viên: từ 4 đến 6 người

Nội dung khóa học phù hợp tiêu chuẩn quốc tế PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Tài liệu 3in1 Slide+Test+Video được cung cấp trên Hệ thống Quản lý Học tập của MTHi the Class

Nội dung & lịch đào tạo:

Buổi 1: Project Management Processes

Buổi 1: Project Integration Management

Buổi 2: Project Scope Management

Buổi 3: Project Cost Management

Buổi 4: Project Schedule Management

Buổi 5: Project Resource Management

Buổi 6: Project Quality Management

Buổi 7: Project Communication Management

Buổi 8: Project Risk Management

Buổi 9: Project Procurement Management

Buổi 10: Project Stakeholder Management

Buổi 10: Wrap up & cấp chứng chỉ đào tạo

Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của MTHi the Class – 28 contact hour

Điều kiện để được cấp chứng chỉ

Học viên tham dự từ 60% tổng số buổi học trở lên và hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa

 

Gồm 6 buổi mỗi buổi 3 h; được tổ chức tại địa điểm của Quý Doanh nghiệp

Giảng viên: Ngô Nhật Thi PMP, PMI-ACP

Số lượng học viên: từ 4 đến 6 người

Nội dung khóa học phù hợp tiêu chuẩn quốc tế PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Tài liệu 3in1 Slide+Test+Video được cung cấp trên Hệ thống Quản lý Học tập của MTHi the Class

Nội dung & lịch đào tạo:

Buổi 1: Project Management Processes

Buổi 1: Project Integration Management

Buổi 2: Project Scope Management

Buổi 3: Project Cost Management

Buổi 4: Project Schedule Management

Buổi 5: Project Resource Management

Buổi 6: Project Quality Management

Buổi 6: Wrap up & cấp chứng chỉ đào tạo

Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của MTHi the Class – 18 contact hour

Điều kiện để được cấp chứng chỉ

Học viên tham dự từ 5 buổi học trở lên và hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa

 

Gồm 6 buổi mỗi buổi 3 h; được tổ chức tại địa điểm của Quý Doanh nghiệp

Giảng viên: Ngô Nhật Thi PMP, PMI-ACP

Số lượng học viên: từ 4 đến 6 người

Nội dung khóa học phù hợp với Agile Practice Guide thuộc bộ tiêu chuẩn quốc tế PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Tài liệu 3in1 Slide+Test+Video được cung cấp trên Hệ thống Quản lý Học tập của MTHi the Class

Nội dung & lịch đào tạo:

Buổi 1: Agile Principles and Mindset

Buổi 2: Scrum and XP Frameworks

Buổi 3: Value-driven Delivery

Buổi 4: Adaptive Planning

Buổi 5: Problem Detection and Resolution

Buổi 6: Continuous Improvement

Buổi 6: Wrap up & cấp chứng chỉ đào tạo

Cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của MTHi the Class – 18 contact hour

Điều kiện để được cấp chứng chỉ:
Học viên tham dự từ 5 buổi học trở lên và hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa

 

Banner-Du An CNTT
Quản lý dự án CNTT cho tổ chức, doanh nghiệp

Trao chứng chỉ kết thúc khóa học Quản lý dự án CNTT ở công ty tin học Mi2 ngày 6-1-2023