Preaload Image
Showing 1-4 of 4 results

Total float, free float

05/07/2022

Total float (= độ linh hoạt của lịch trình) được đo bằng khoảng thời gian mà một hoạt động có thể bị trì hoãn hoặc kéo dài kể từ ngày Early Start của nó mà không làm chậm ngày hoàn …

PMP Exam có gì mới từ sau ngày 1-7-2020?

09/08/2019

Dựa theo tài liệu hướng dẫn của PMI “2019 PMP® Exam Content Crossover Map v1” chúng tôi liệt kê sau đây 25 nội dung mới sẽ được hỏi trong các câu hỏi của kỳ thi PMP sau ngày 15-12-2019, so với kỳ thi PMP hiện tại.

Kỳ thi PMP với cấu trúc câu hỏi mới kể từ 15-12-2019

07/08/2019

PMP đang thay đổi như chính nghề QLDA, và kỳ thi PMP sẽ tập trung vào 3 domain (lĩnh vực) mới là: PEOPLE – tập trung vào các kỹ năng mềm và các hoạt động sao cho lãnh đạo đội dự án (project team) một cách có kết quả; PROCESS – tăng cường và củng cố các kỹ năng/kỹ thuật QLDA chuyên nghiệp; BUSINESS ENVIRONMENT – làm nổi bật mối liên hệ khăng khít giữa dự án với các chiến lược của tổ chức