Preaload Image

Agile Principles and Mindset

Agile Manifesto

(i) Con người và sự tương tác với nhau quan trọng hơn quá trình và công cụ.

(ii) Phần mềm hoạt động được quan trọng hơn là viết tài liệu đầy đủ.

(iii) Hợp tác với khách hàng quan trọng hơn là đàm phán hợp đồng.

(iv) Đáp ứng với thay đổi quan trọng hơn là làm theo kế hoạch.

Mặc dầu các nội dung vế bên phải cũng có ý nghĩa, chúng tôi coi trọng các giá trị ở vế bên trái hơn.

Freeway to LearnPM

266
students
3 000 ₫
3 000 ₫

VirtualCamp for PMP

129
students
6 800 000 ₫
6 800 000 ₫

eLearn for PM

126
students
2 400 000 ₫
2 400 000 ₫

AgileClassic for PMI-ACP

101
students
8 800 000 ₫
8 800 000 ₫
Admin bar avatar
PMP, PMI-ACP. 10-year professional project management & consultancy in the industries of banking, finance and IT. Professional trainer/coach for both traditional and Agile project management methodologies. 20-year+ experience in IT service management and operation. Matured-level skills of setup & implementation of ITIL-based IT management processes.